Александр Филиппенко
Александр Филиппенко

Попытка утешения

Моноспектакль Александра Филиппенко в Риге
21 декабря, 19:00
×

21 декабря в Риге сольный вечер блестящего Александра Филиппенко — исцеление души зрителя. Не только потому, что Филиппенко — любимец публики и непревзойденный чтец. Главная причина в том, что он талантливо погружает нас в дивный мир литературы, в другую эпоху — и мы чувствуем связь времен. И в этом едином жизненном пространстве, которое создается поверх всяких границ, мысли и рассуждения любимых авторов звучат не просто утешительно, но обнадеживающе.

Филиппенко читает наизусть, со своими фирменными интонациями, с глубокими паузами, узнаваемой авторской мимикой и пластикой, тонко подмеченными нюансами произведений. Этим вечером в Риге в его исполнении мы услышим прекрасные строки Николая Гоголя, Юрия Левитанского, Бориса Пастернака, Иосифа Бродского, Михаила Зощенко, Михаила Жванецкого, Семена Кирсанова и других авторов.

Поэтические вечера Филиппенко — это моноспектакли, от которых невозможно оторваться ни на минуту. Это всегда разговор с публикой и настоящие эмоции, которые останутся с вами надолго. Позвольте себе отдохнуть от напряжения и провести несколько часов жизни в обнадеживающем и утешительном мире литературы и театра одного актера, получите силы и эмоции для жизни.

Информация о мероприятии:

Место проведения: Еврейская Община Латвии Skolas iela 6

Рекомендуемый возраст: 12+

Примерная продолжительность: 1 час 40 минут без антракта


Mierinājuma mēģinājums

Aleksandra Fiļipenko personālizstāde Rīgā

21. decembrī 19:00

Spožā Aleksandra Filippenko solo vakars ir skatītāja dvēseles dziedināšana. Ne tikai tāpēc, ka Filippenko ir publikas iecienīts un nepārspējams lasītājs. Galvenais iemesls ir tas, ka viņš talantīgi iegremdē mūs brīnišķīgajā literatūras pasaulē, citā laikmetā - un mēs izjūtam laiku saikni. Un šajā vienotajā dzīves telpā, kas tiek veidota pāri visām robežām, jūsu iecienītāko autoru domas un argumentācijas izklausās ne tikai mierinoši, bet arī iedrošinoši.

Filippenko lasa no galvas, ar savu parakstu intonācijām, ar dziļām pauzēm, atpazīstamu autora sejas izteiksmi un plastiku, smalki pamana mākslas nianses. Šovakar Rīgā viņa izpildījumā dzirdēsim Nikolaja Gogoļa, Jurija Levitanska, Borisa Pasternaka, Josifa Brodska, Mihaila Zoščenko, Mihaila Žvaņecka, Semjona Kirsanova un citu autoru skaistās rindas.

Filippenko dzejas vakari ir viena cilvēka priekšnesumi, no kuriem nevar atrauties ne uz minūti. Tā vienmēr ir saruna ar sabiedrību un patiesas emocijas, kas paliks ar jums ilgu laiku. Ļaujiet sev atpūsties no spriedzes un pavadīt dažas dzīves stundas cerību pilnajā un mierinošajā literatūras un viena cilvēka teātra pasaulē, smelties spēku un emocijas visai dzīvei.

Informācija par pasākumu:

Norises vieta: Latvijas Ebreju kopiena, Skolas iela 6, Rīga

Ieteicamais vecums: 12+

Aptuvenais ilgums: 1 stunda 40 minūtes bez pārtraukuma

Спасибо за покупку!

Личный кабинет

Что-то пошло не так

вернитесь назад и попробуйте провести платёж ещё раз Попробовать ещё раз
photo

Александр Филиппенко

Автор